PROMOKODAS Norų sąrašas
Facebook

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Alma“ (toliau – Pardavėjas) elektroninės parduotuvės (toliau – e-parduotuvės) ir www.alma.lt kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Pirkėjai, neturintys 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2.  ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1 Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.4 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.5 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

2.2.1 apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.3 Pardavėjas duomenis, nesusijusius su Pirkėjo asmens duomenimis, pvz., duomenis apie įsigytas prekes, gali naudoti statistiniais tikslais.

2.4 Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo tretiesiems asmenims ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.5 Registruodamasis Pirkėjas privalo pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą. Jeigu dėl netikslios, melagingos ar klaidinančios informacijos Pardavėjas patirtų nuostolių, Pardavėjas, LR įstatymų nustatyta tvarka, gali pareikalauti Pirkėjo kompensuoti patirtas išlaidas.

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikė registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šia privatumo politika.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
3.1 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. INFORMACIJOS AR PRETENZIJOS PERDAVIMAS

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@alma.lt arba paštu. Atsakymą Pardavėjas pateikia tokia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją arba savo nuožiūra.

5. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

5.1. UAB „ALMA“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką, apie tai pranešdama e-parduotuvėje.
5.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo  dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.
5.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@alma.lt) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
5.4. Jei po privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kas jis sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.